• head_banner_01

Sýamen Umbrella Assosiasiýasy, direktorlar geňeşiniň ikinji mejlisini saýlamak sessiýasyny üstünlikli tamamlady

“Xiamen Hoda Co., Ltd.

11-nji awgustda öýlän Sýamen Umbrella Assosiasiýasy 2-nji sözlemiň 1-nji ýygnagyny goldady.Degişli hökümet işgärleri, köp sanly pudak wekilleri we Sýamen Umbrella Assosiasiýasynyň ähli agzalary baýramçylyga ýygnandylar.

Duşuşygyň dowamynda 1-nji söz düzüminiň ýolbaşçylary ähli agzalara ägirt uly işlerini habar berdiler: Bu birleşme 2017-nji ýylyň awgust aýynda döredildi, telekeçiler tejribe we ussatlyk alyşmak üçin meýletin birleşýärler.Assosiasiýa döredilen gününden başlap, kärdeşlerinden öwrenip ýörkä, öz-özüňi gurmagy işjeň durmuşa geçirýär.Beýleki tarapdan, birleşme beýleki pudak birleşikleri bilen mümkinçilik gözlemegi dowam etdirdi.Iş dowam edýärkä, has köp baglanyşykly telekeçileri goşulmaga çekdik!

“Hoda” saýawan başlygy Deýwid

Duşuşykda, 2-nji jümle birleşiginiň ýolbaşçylaryny hem saýladyk.Jenap Deýwid Saý“Xiamen Hoda Co., Ltd.birleşiginiň başlygy wezipesine saýlandy.Zontik pudagynda işlän 31 ýylynda, jenap Saý täze pikirleri we täze tehnologiýalary yzygiderli getirdi.Diýýär: Uly başlangyjymyza esaslanyp assosiasiýamyzy gurmagy dowam etdirerin.Işimi “tehnologiýany getiriň, gowy önümleri çykaryň” -a gönükdirerin, ol ussatlygyň ruhuny saklar we has köp dürli oýlap tapmagy, hilini ýokarlandyrmagy we has köp marka döretmegi maksat edinýär.Şol bir wagtyň özünde, hökümet, işewürlik we müşderiniň arasyndaky düwün bolar;Sýamen zontik birleşiginiň ösüşini çaltlaşdyrmagy maksat edinýär!

Sýamen uly iş gurşawy bolan şäherdir.Governmenterli dolandyryş, telekeçileri üstünlik gazanmak, gowy platformalary nädip gurmak we has köp mümkinçilik döretmek meselesine ünsi jemleýär.Uly goldaw bilen, Sýamendäki saýawan pudagy ösmegini dowam etdirer, sebäbi eýýäm 400-den gowrak kompaniýany özüne çekdik!

Sýamen Umbrella Assosiasiýasy, direktorlar geňeşiniň ikinji mejlisini saýlamak sessiýasyny üstünlikli tamamlady


Iş wagty: Awgust-16-2023