• head_banner_01

Kompaniýanyň tertibi

Zontik medeniýetini wagyz ediň.Täzelik we ajaýyp bolmaga ymtyl.

“Xiamen Hoda Co., Ltd” -niň düýbüni tutujy we eýesi jenap Cai Zhi Chuan (Deýwid Cai) bir wagtlar Taýwanyň uly bir saýawan zawodynda 17 ýyl işledi.Önümçiligiň her ädimini öwrendi.2006-njy ýylda bütin ömrüni saýawan pudagyna bagyşlamak isleýändigine düşündi we “Xiamen Hoda Co., Ltd.” -ni esaslandyrdy.

 

Häzirlikçe, takmynan 18 ýyl geçdi, biz ulaldyk.Diňe 3 işgäri bolan kiçi zawoddan häzirki wagtda 150 işgäri we 3 zawod, aýda 500,000 sany kuwwatlylygy, dürli saýawanlary goşmak bilen, her aýda 1-den 2-ä çenli täze dizaýn işleýär.Zontikleri dünýäniň çar künjegine eksport etdik we gowy abraý gazandyk.Jenap Cai Zhi Chuan 2023-nji ýylda Sýamen şäher zontik senagatynyň prezidenti wezipesine saýlandy. Biz buýsanýarys.

 

Geljekde has gowy boljakdygymyza ynanýarys.Biz bilen işlemek, biziň bilen ulalmak üçin, elmydama siziň üçin bolarys!

Kompaniýanyň taryhy

1990-njy ýylda.Zontik işi üçin Fujian.Diňe bir ussatlygyny özleşdirmek bilen çäklenmän, durmuşynyň söýgüsine-de duş geldi.Zontik we saýawan höwesi sebäpli duşuşdylar, şonuň üçin saýawan biznesini ömürboýy gözlemek kararyna geldiler.Döredýärler

Saý, saýawan pudagynda öňdebaryjy bolmak arzuwlaryndan asla ýüz öwürmeýär.Elmydama olaryň şygaryny ýatda saklaýarys: Müşderileriň isleglerini kanagatlandyryň, ajaýyp müşderi hyzmaty win-win gazanmak üçin hemişe ilkinji nobatymyz bolar.

Häzirki wagtda önümlerimiz Demirgazyk Amerika, Günorta Amerika, Europeewropa we Aziýa ýaly dünýäniň çar künjegine satylýar.Özboluşly Hoda medeniýetini emele getirmek üçin adamlary höwes we söýgi bilen ýygnaýarys.Täze mümkinçilikler we täzelikler üçin göreşýäris, şonuň üçin ähli müşderilerimiz üçin iň gowy saýawan hödürläp bileris.

Biz Hytaýyň Sýamen şäherinde ýerleşýän her dürli saýawanlary öndüriji we eksport ediji.

Toparymyz

Zontik öndüriji hökmünde 120-den gowrak işçimiz, Halkara söwda bölüminiň 15 hünär satuwy, elektron söwda bölüminiň 3 satuwy, 5 satyn alyş işgäri, 3 dizaýner bar.Bizde her aýda umumy kuwwaty 500,000 pc zontikli 3 zawod bar.Diňe güýçli kuwwatly güýçli bäsdeşlikde ýeňiş gazanmak bilen çäklenmän, has gowy hil gözegçiligimiz hem bar.Mundan başga-da, wagtal-wagtal täze önümi ösdürmek üçin öz dizaýn we innowasiýa bölümimiz bar.Biziň bilen işleşiň, siziň üçin iň oňat çözgütleri taparys.

IŞLER
Hünär söwdasy işgärleri
Zawod
MÜMKINÇILIK

Şahadatnama