• head_banner_01

Kompaniýanyň tertibi

Zontik önümçiliginiň medeniýetini dowam etdiriň we täzelik we kämillige ymtylyň

30 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan, saýawan öndüriji.Dürli zerurlyklara görä iň ösen dizaýn we önümler bilen üpjün edip bilýäris.Zontiklerimiz dünýäniň çar künjegine iberilýär we köp ýurtda sergi otaglarymyz bar.Şeýle hem belli guramalaryň esasy şahadatnamalary bilen enjamlaşdyrýarysSedex, BSCIwe düzgünlere ýetmek.

Zontik öndürmek üçin gowy gurnama setirlerimiz bar, her ýyl yzygiderli ösýäris, öndürijiligimizi ýokarlandyrmak üçin ýygnamak setirlerini barha giňeldýäris.Zawodymyz azyndan 10 ýyl saýawan ýasamak we häzirki wagtda iň ösen maşynly hünärmenler bilen enjamlaşdyrylandyr.

Şeýle hem, täze dizaýn oýlap tapyşlaryna ünsi jemleýäris, her ýyl müşderilerimize ajaýyp potensial dizaýnlary goýberýäris.

Yhlas bilen, uly üstünlikler gazanyň we bilelikde baý boluň

Kompaniýanyň taryhy

1990-njy ýylda.Zontik işi üçin Fujian.Diňe bir ussatlygyny özleşdirmek bilen çäklenmän, durmuşynyň söýgüsine-de duş geldi.Zontik we saýawan höwesi sebäpli duşuşdylar, şonuň üçin saýawan biznesini ömürboýy gözlemek kararyna geldiler.2006-njy ýylda “Hoda” -ny döretdiler, 2010-njy we 2012-nji ýyllarda Min'nan sebitinde zontik zawodlary gurdular.Jenap we hanym

Saý, saýawan pudagynda öňdebaryjy bolmak arzuwlaryndan asla ýüz öwürmeýär.Elmydama olaryň şygaryny ýatda saklaýarys: Müşderileriň isleglerini kanagatlandyryň, ajaýyp müşderi hyzmaty win-win gazanmak üçin elmydama ilkinji nobatymyz bolar.

Häzirki wagtda önümlerimiz Demirgazyk Amerika, Günorta Amerika, Europeewropa we Aziýa ýaly dünýäniň çar künjegine satylýar.Özboluşly Hoda medeniýetini emele getirmek üçin adamlary höwes we söýgi bilen ýygnaýarys.Täze mümkinçilikler we täzelikler üçin göreşýäris, şonuň üçin ähli müşderilerimiz üçin iň gowy saýawan hödürläp bileris.

Biz Hytaýyň Sýamen şäherinde ýerleşýän her dürli saýawanlary öndüriji we eksport ediji.

Toparymyz

Zontik öndüriji hökmünde häzirki wagtda 100-den gowrak işçimiz, 15 hünär satuwymyz, 5 satyn alyjy we üç zawodymyz bar.Doly tutulanda 300,000 bölek zontik öndürip bilýäris.Diňe öndürijilikli beýleki üpjün edijilerden üstün çykmak bilen çäklenmän, has gowy hil gözegçiligi hem bar.Şeýle hem, täze önüm ideýalaryny wagtal-wagtal wagyz etmek üçin öz dizaýn we innowasiýa bölümimiz bar.Biz bilen işleşiň, size çözgütler hödürläris.

IŞLER
Hünär söwdasy işgärleri
Zawod
ÖNÜMLER

Şahadatnama